IKC raad van De Tichelaar


De Tichelaar heeft  een IKC-raad, waarbinnen alle geledingen samen de belangen van alle kinderen van 0 t/m 13 jaar behartigen.

Toelichting:
In de wet heeft een IKC te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet primair onderwijs en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang.
De IKC-raad is nog niet opgenomen in de wetgeving. De medezeggenschapsraad (MR) en oudercommissie (OC) blijven formeel in stand en de bestaande reglementen van beide organen worden gerespecteerd.
Binnen de huidige kaders kan prima worden samengewerkt en is er ruimte om invulling te geven aan een operationele IKC-raad die fungeert als brede, meedenkende klankbordgroep die inbreng en mede richting kan geven aan het beleid van het IKC.
De leden van de MR en OC kiezen er dan ook voor om hun overleg gezamenlijk als IKC-raad te organiseren en zo veel mogelijk samen in IKC verband te bespreken en te besluiten. 
Aangezien het feit dat de MR en de OC als juridische entiteit blijven bestaan kan de aard van een onderwerp bepalen dat het formele advies- danwel instemmingsrecht binnen MR of OC verband plaatsvindt. Aan informatierecht wordt in principe in IKC-raad verband voldaan.
De belangen van het locatie-personeel dat in dienst is bij het schoolbestuur worden door de IKC-raad (MR) behartigd. Medezeggenschap voor personeel in de kinderopvang blijft geregeld in de Ondernemingsraad van Kinderopvang Zonnekinderen.
Binnen de IKC-raad worden die personele zaken besproken die ook in de MR en OC aan de orde zijn (zoals formatieruimte onderwijsteam en beroepskracht kind ratio en vaste gezichten in het opvangteam).

De IKC-raad komt ongeveer 6 keer per jaar samen, waarvan 3 keer samen met een afvaardiging vanuit oudercommissie van onze samenwerkingspartner in de kinderopvang: Zonnekinderen (we noemen dat het IKC-raad breed overleg).

De IKC-raad richt zich voornamelijk op beleidszaken en is hierover in gesprek met de directie van het IKC. Op vele beleidsgebieden heeft de IKC-raad advies- en of instemmingsrecht. Deze gebieden zijn vastgelegd in de wet WMS. Twee afgevaardigden uit de IKC raad (één ouder en één teamlid) hebben daarnaast ook nog zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting ATOS. In de GMR zitten afgevaardigden vanuit de Medezeggenschapsraden van verschillende onderwijsorganisaties die onder onze stichting ATOS vallen.

De vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar.

De leden van onze IKC-raad zijn:
Tom Holsbeek (ouder en voorzitter), Nicolle van Geenen (ouder), Marijke Spaans (ouder), Susan van Bon (leerkracht), Daphne Veefkind (leerkracht), Lianne Pieters (leerkracht) en Michiel Evers (leerkracht). 

Vanuit onze IKC-raad zijn Michiel Evers en Marijke Spaans vertegenwoordigers in de GMR van de stichting.
De IKC-raad is altijd te bereiken via email: mrdetichelaar@gmail.com.