Openbare Jenaplan Basisschool De Tichelaar
Nieuwsbrief

                                                                  week 13 schooljaar 2012-2013
                             
Integraal Kind Centrum
Afgelopen week hebben we met het hele team van de Tichelaar/Merlijn en kinderopvang Zonnekinderen een
eerste officiële kick-off bijeenkomst gehouden over het traject dat we gestart zijn om per 1 augustus verder te
gaan als Integraal Kind Centrum de Tichelaar. Op Youtube kunt u een kort algemeen filmpje zien van wat een
integraal kindcentrum eigenlijk is. Kijkt u maar eens op youtube en zoekt u op: wat is een integraal kindcentrum
IKC
Het was een mooie, enthousiaste en interessante avond waarin helder uiteengezet werd welke stappen we de
komende maanden zullen zetten met elkaar.

Belangrijke data
Vrijdag 29 maart     - Open ochtend
                                - Weeksluiting
                                - Continurooster gr. 1 t/m 4 tot 12.15 u, gr. 5 t/m 8 tot 14.00 u.
Dinsdag 9 april       - Cito entreetoets
Woensdag 10 april - Cito entreetoets
Donderdag 11 april - Theoretisch Verkeersexamen
Vrijdag 12 april       - Weeksluiting

Continurooster
Onlangs heeft de medezeggenschapsraad haar instemming gegeven aan invoering van het continurooster per
1 augustus 2013 op basisschool de Tichelaar zoals dat door de directie was voorgesteld. Dit houdt in dat vanaf
volgend schooljaar het continurooster wordt ingevoerd en de kinderen dagelijks van 8.30 tot 14.30 naar school
gaan en op woensdag van 8.30-12.00 uur. Groepen 1-2-3-4 zijn ook iedere vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.
De MR heeft haar instemming mede verleend op grond van de ouderraadpleging waarin 82% van de ouders hun
voorkeur voor het continurooster hebben uitgesproken. Een aantal ouders hebben bij de enquête ook nog wat
vragen en opmerkingen geplaatst. Deze reacties heeft de MR besproken met de directeur en de reacties daarop
zijn verwerkt in de bijlage van deze Tichelkrant.

Oproep Pauze Opvang Medewerk(st)er
Als bijlage treft u eveneens een brief aan waarin we een oproep doen om een enthousiaste poule van
ouders/verzorgers samen te stellen. Deze Pauze Opvang Medewerkers van de Tichelaar zullen ondersteuning
bieden op de dagelijkse pauze-momenten binnen het continurooster.
In de brief meer informatie hierover.

Koningsspelen
De voorbereidingen voor de Koningsspelen op vrijdag 26 april zijn in volle gang. Het belooft een hele leuke dag
te worden samen met de kinderen van Merlijn op sportpark Walburgen. Zodra er meer duidelijk is hoort u weer
van ons! Natuurlijk zijn we ook op zoek naar ouderhulp op deze dag. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Martine
of Michiel (stamgroep Teigetje en Road Runner).

Wijzigingen e-mailadressen
Wilt u niet vergeten om wijzigingen in uw e-mailadres of adresgegevens door te geven aan onze administratie
(administratie@detichelaar.nl) ?

Louise deels afwezig komende periode
Louise Gerritsen (intern begeleidster) zal de komende periode minder uren
op school zijn wegens een vervolg op haar medische behandelingen in het ziekenhuis. Susan van Bon zal de
komende periode een aantal extra dagen per week werken om zo aandacht te geven aan onderwijsonder-s
teuning aan kinderen.

Middenbouw puinruimen in de Gendtse Waard.
Donderdagmiddag 4 april, is er een grote vuilruim actie in de Gendtse Waard onder leiding van Staatsbosbeheer. Aangezien wij onze polders belangrijk vinden, doen wij hier graag aan mee. Het is de bedoeling dat alle kinderen die middag op de fiets
naar school komen.
We vertrekken om 13.15 uur en hopen om 15.00 klaar te zijn.
Het zou prettig zijn als er per klas nog twee ouders mee willen fietsen en struinen. Je kunt je opgeven bij de
stamgroepleider.
Houd deze dag rekening met geschikt schoeisel en kleding.


Bijlage continurooster 
 Verwerking van opmerkingen die zijn geplaatst op de enquête formulieren en eerste antwoorden directie
Opmerkingen ouderraadpleging
 
1. extra vakantieweek 2. lunch & middagpauze 3. rooster 4. overig
opmerking / vraag opmerking / vraag opmerking / vraag opmerking / vraag
Liever niet 1 week, maar verdeeld. Graag oog voor kinderen die binnen tot rust willen komen in de pauze. Dus ook zorgen voor binnen surveillance en verblijfplek. Hoe zien de vrijdagen voorafgaand aan een vakantie eruit (nu is dat een continu rooster tot 12:15)? En de donderdagen waarop bijv 's avond een (kerst)viering is? Gescheiden ouders meer stemmen?
Liever verdelen, is gemakkelijker uit te leggen aan ouder kind. Hoe gaat het met zuivel, dit mag niet heel lang uit de koeling? Zou dit ook graag weten i.v.m. aanschaf spullen. Niet geweest op voorlichting: is het totaal aantal lesuren minder dan dit jaar op Merlijn? Tellen gezinnen met meer kinderen ook als één stem?
Graag ruim vooraf aangeven wanneer de onderbouw kinderen extra week vrij zijn. Niet geweest op voorlichting: hoe lang is de lunchpauze bij het continurooster? Hoe is de overblijf georganiseerd volgend jaar, vaste overblijfkrachten, gezamenlijk eten aan grote tafels? Vreemd dat de eindtijd maar 15 minuten scheelt, dit zou anders moeten. Geen gehaast tussen de middag, scheelt een half uur.
Zijn kinderen uit groep 4 ook iedere vrijdagmiddag vrij? Van Doornenburg naar Gendt op en neer fietsen in de lunchpauze is geen optie. Jammer dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen onder-midden-bovenbouw. Vind het voor de kleintjes te lang. Voor de onderbouw zou ik voor het gelijke schooltijdenrooster kiezen. Als er geen continurooster komt is dat een verveldende situatie: binnen een uur op en neer, overblijf brengt kosten met zich mee, dit kan onze schoolkeuze alsnog beïnvloeden.
Extra vakantieweek is voor ons kind een extra week BSO, niet leuk dus. Gezond eten en ook eetgewoontes zijn belangrijk. Dit verdient overdeelde aandacht. Bij een combi met onderwijs is de kans groot dat de lunch ondergeschikt wordt aan andere activiteiten. Lunch is toch ook buiten de lestijd in de pauze in te plannen, of een kwartiertje langer naar school? Jammer dat er niet direct openheid is gegeven over het lunchen in onderwijstijd. Het was goed geweest als ouders waren gewezen op deze verandering van de inrichting van de onderwijstijd, als dit was meegenomen in de raadpleging, dan hadden ze bewuster een keuze kunnen maken.  
Eten is een gezellig moment van rust, onwenselijk om in 15 minuten multi-taskend de lunch weg te werken. Wil dus graag een lans breken voor de lunch! We hebben nu eigenlijk al een continurooster omdat ons kind tussen de middag naar de oma's gaat. Wat was de motivatie om lunch in lestijd te roosteren?
  Zorg van de onderwijsinspectie is dat er structureel een kwartier onderwijstijd verloren gaat. Er zijn dan ook regels gesteld aan de invulling van deze les De informatievoorziening gaat erg rommelig.
 
 

 
Eerste antwoorden vanuit directie
 
  1. Extra vakantie week
  1. Lunch en middagpauze
  1. Rooster
  1. Overig
Wordt nog bekeken of het al dan niet aaneengesloten compensatieweek wordt voor groepen 1-2-3 of opgeknipt wordt over het jaar Lunchpauze is in eerste instantie een moment van rust en een sociaal gebeuren en  heeft veel pedagogische leermomenten in zich passend bij het Jenaplan gedachtegoed. Wordt nader uitgewerkt en binnen de kaders van het ministerie van onderwijs Onderwijstijd is gelijk aan huidige rooster over 8 les jaren en zit zelfs ruim boven de norm van 7520 lesuren in 8 les jaren. Gekozen om per gezin een stem te laten uitbrengen. Geen onderscheid tussen Merlijn en Tichelaar gemaakt omdat dat onduidelijkheden had kunnen geven
Wanneer we kiezen voor 1week aan een gesloten vakantie voor de groepen 1-2-3 dan wordt dat direct aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt. Het zal sowieso dan in het tweede gedeelte van het schooljaar vallen. 
 
Er wordt onderzocht of er een grote koelkast kan komen voor de kinderen qua zuivel Kinderen in onderbouw maken wekelijks minder lesuren dan kinderen in bovenbouwgroepen daar is rekening mee gehouden Lunchtijd is lestijd omdat het samen met de stamgroepleerkracht plaatsvindt en daarmee ook educatieve invloeden heeft. Naast het gegeven dat het natuurlijk in eerste instantie een moment van rust en ontspanning is
Groep 4 is ook iedere vrijdagmiddag vrij, maar heeft geen week extra vakantie
 
Rust voor kinderen in de pauze eventueel binnen is zeker ook mogelijk en wordt per keer bekeken en is kind afhankelijk. Hiertoe worden ook ruimten beschikbaar gemaakt Informatievoorziening is zo zorgvuldig mogelijk geweest, maar kan altijd beter. We leren met elkaar  
  Het lunchen met de kinderen vindt plaats in de stamgroep en samen met de stamgroepleid(st)er Roosters voor de vakanties zullen mogelijk half uur eerder (dus om 14.00 uur) zijn. We hebben daarover nog geen besluit genomen.  
  Lunchmoment met de kinderen duurt dagelijks 15 minuten Onze onderwijstijden over 8 leerjaren liggen ruim boven het verplichte aantal van 7520 uur.   

 

Bijlage Pauze Opvang Medewerk(st)er (POM) worden op IKC de Tichelaar?

 
Gendt 28 maart ’13
 
 Beste ouder, verzorger,
 
Vanaf het nieuwe schooljaar (2013-2014) gaan we werken met het continurooster op de Tichelaar. Met de invoering hiervan vervalt de overblijfmogelijkheid als extra voorziening op school. Alle kinderen blijven dan op school en lunchen in hun eigen stamgroep met de leerkrachten.
 
Natuurlijk willen we graag realiseren dat de stamgroep leerkrachten ook een pauze moment hebben. Deze pauze momenten zijn:
  • Voor de onderbouw leerkrachten van 12.00-12.30 uur
  • Voor de midden- en bovenbouw leerkrachten van 12.30-13.00 uur
 
Deze pauze momenten willen we voor de kinderen aantrekkelijk invullen samen met een aantal betrokken vrijwillige ouders en medewerker(st)ers van de Tichelaar.  Hoe we de pauzemomenten (welke activiteiten?, welke middelen?, welke ruimte gebruiken we allemaal? etc)  gaan invullen willen we later dit jaar graag  met deze groep bespreken.
Natuurlijk willen we ook een vrijwilligersvergoeding toekennen aan de ouders welke straks deel gaan nemen als Pauze Opvang Medewerk(st)er. Deze vergoeding bestaat uit 9 euro per uur.
 
De volgende dagen hebben we ondersteuning nodig:
 
Dagen Onderbouw 12.00-12.30 Midden en bovenbouw 12.30-13.00 Totaal Aantal POM
Maandag 2 X 30 minuten 2 X 30 minuten 2 uur 2
Dinsdag 2 X 30 minuten 2 X 30 minuten 2 uur 2
Donderdag 2 X 30 minuten 2 X 30 minuten 2 uur 2
Vrijdag - 2 X 30 minuten 1 uur 2
 
Mocht u zich geroepen voelen om deel te nemen aan deze leuke en speciale groep van ondersteuning en lijkt het u leuk om mede zorg te dragen voor een gezellige en waardevolle invulling van de pauzemomenten voor de kinderen, meldt u zich dan aan bij Sven Schwartau door een e-mail te sturen aan s.schwartau@detichelaar.nl  Graag dan ook aangeven op welke dagen en tijden u eventueel beschikbaar bent.
Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen zullen we bekijken hoe groot we de groep zullen laten zijn.
 
Alvast hartelijk dank voor uw inzet!
 
Sven Schwartau
Namens het team de Tichelaar en Merlijn


Namens team, OR en MR:
Sven Schwartau 
Tot volgende week!

 

|  OBS De Tichelaar  |  Nijmeegsestraat 1  |  6691 CJ Gendt  |  directie@detichelaar.nl  |