Dyslexie


Dyslexie? Wat is dat en wat doen wij als basisschool om uw kind te helpen?

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, ontwikkelen ze zich op het gebied van taal enorm. Ze leren dat het mondelinge taalgebruik dat ze eerst gebruikten, ook kan worden omgezet in schriftelijk taalgebruik. Ze leren en lezen dat de p, d en b, die dezelfde vorm hebben, andere letters zijn en andere klanken voortbrengen als je ze in de ruimte draait of kantelt. De letters en combinaties van letters worden plotseling gekoppeld aan klanken en combinaties van klanken. Hieruit zijn woorden en zinnen te vormen die steeds sneller en automatischer moeten worden gelezen of geschreven (om bij te kunnen blijven in het onderwijs).

Het hele proces van leren lezen en spellen maakt in deze periode een stormachtige ontwikkeling door. Van moeizaam koppelen van tekens aan klanken gaan kinderen naar een automatisch proces van woordherkenning, betekenis verlenen aan tekst, foutloos schrijven, opnemen van regels van spelling, zinsbouw etc. In een fractie van een seconde blijken we in staat woorden visueel waar te nemen, de tekens te koppelen aan klanken, betekenis te verlenen aan het gelezen woord, door dit te vergelijken met in het geheugen al aanwezige informatie, het woord uit te spreken.

De snelheid en de complexiteit van het proces worden door kleine verschillen in het functioneren van de hersenen bij kinderen met dyslexie verstoord. Ondanks dat het niet gaat om grote afwijkingen, ervaren kinderen vaak toch grote problemen met het lezen. Wanneer kinderen geen officiële dyslexie verklaring hebben spreken we over taal- en spelling problemen, waar we extra aandacht voor hebben in ons onderwijsleerproces.

Voor een goede opvang van kinderen in het basisonderwijs is het van belang dat kinderen vroegtijdig gesignaleerd worden wanneer er mogelijk sprake is van dyslexie. Bij voorkeur vindt in groep 4 een onderzoek plaats. Wij werken veel samen met onderwijs advies bureau Marant en het Regionaal Instituut voor Dyslexie. Bij vaststellen van dyslexie wordt een officiële dyslexieverklaring afgegeven. Indien noodzakelijk wordt door bovengenoemde organisaties een behandeling gestart. Deze behandeling richt zich op de specifieke problemen die bij het kind in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Deze extra behandeling dient door de ouders te worden aangevraagd bij de zorgverzekering.
Wat doen we allemaal op IKC de Tichelaar als uw kind dyslexie heeft?

We hebben een duidelijk dyslexieprotocol dat leidend is in de signalering en uitvoering van de extra zorg van uw kind.
Kinderen met een dyslexieverklaring hebben op de onze scholen recht op de volgende compenserende en dispenserende maatregelen (in overleg met het kind en ouders wordt besloten of dit ook nodig is): Als er sprake is geweest van een behandeling voor dyslexie en deze is afgerond, gaan we samen met ouders kind en Intern begeleidster overleggen of er mogelijk hulpmiddelen kunnen worden aangeschaft, deze worden dan via de zorgverzekering betaald.
Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de intern begeleidster van onze school.