In ons onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voor kinderen die onder het gemiddelde te verwachten niveau presteren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, zijn er volop mogelijkheden voor extra begeleiding en zorg ( deze kinderen vallen in de zogenaamde “Zon” groep). Maar ook kinderen die extra verrijkingstof nodig hebben omdat ze meer- en hoogbegaafd zijn, krijgen de zorg en aandacht die ze verdienen (de zogenaamde “Ster” groep).

De afgelopen jaren heeft een projectgroep bestaande uit leerkrachten van onze scholen binnen stichting ATOS met grote intensiteit en regelmaat gewerkt aan het project "Excellentie in het basisonderwijs". Deze deskundigheidsbevordering van de leerkrachten heeft ertoe geleid dat er op IKC de Tichelaar passend en uitdagend onderwijs gerealiseerd kan worden voor cognitief getalenteerde leerlingen, waarmee de talentvolle leerlingen optimaal tot ontplooiing kunnen komen. We zetten in op vroegtijdige signalering van de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en gebruiken daarvoor een intakevragenlijst en een digitaal signaleringsinstrument. De leerlingen die meer- en hoogbegaafd blijken te zijn krijgen in de stamgroepen  structureel verdiepende leermiddelen aangeboden. Deze leermiddelen worden ingezet naast de ge-compacte reguliere leerstof.

Sinds twee jaar hebben we een eigen opgeleide specialist hoogbegaafdheid in dienst. Zij werkt wekelijks in het zogenaamde Leerlab met deze kinderen om hen extra uitdaging te bieden. Tijdens deze ontmoetingen staan eigen ontwikkelingsdoelen centraal. Samen met de specialist hoogbegaafdheid omschrijven de leerlingen hun gestelde doelen in een persoonlijk omschreven handelingsplan. De lessen in het Leerlab zijn opgezet volgens de drie manieren van denken van Prof. Dr. Robert Sternberg: Wil je echt succes hebben in het leven en je doelen willen bereiken, dan moeten deze drie met elkaar in evenwicht zijn. Succesvolle intelligentie is meer dan alleen eventuele indrukwekkende schoolprestaties. Door de kinderen te bevragen op dit hoge niveau, leren ze onder begeleiding zich in te spannen om een opdracht te volbrengen. Talentvolle leerlingen leren hoe ze daadwerkelijk tot leren komen en om te gaan met tegenslagen als ze iets niet direct beheersen.

Kortom: we hebben oog voor talent op de Tichelaar en dragen zorg voor het welbevinden van alle leerlingen.