Waarin onderscheiden we ons?


Naast het gegeven dat we nadrukkelijk veel aandacht hebben voor goed taal-, lees- en rekenonderwijs ontwikkelen we door onze manier van werken met kinderen 7 zeer belangrijke competenties waar ieder mens de rest van zijn/haar leven veel profijt van zal hebben:
Ondernemerschap, Plannen, Samenwerken, Creëren, Presenteren, Reflecteren, Verantwoordelijkheid nemen.

Daarnaast zijn er een aantal onderwijsonderdelen apart te noemen waarin wij als Jenaplanschool bijzonder zijn:
 

Eigentijds & vernieuwend: tabletonderwijs

In de groepen 5 t/m 8 wordt onderwijs gegeven met tablets. De leerlingen maken bij spelling en rekenen na instructie en uitleg van de leerkracht oefeningen op maat op hun eigen tablet. Het resultaat? Iedere leerling krijgt oefeningen op niveau. Dat geeft veel zelfvertrouwen en stimuleert. De kinderen werken met meer plezier, ook aan vakken die ze moeilijk vinden. De leerkrachten zien direct welke leerling hulp nodig heeft. De leerlingen doen op deze manier 45% meer oefeningen dan voorheen. Geweldig effectief dus.
 

Techniek & Wetenschap: voorbeeldschool

Techniek leeft op de Tichelaar! Sinds 2008 is onze school actief bezig met de ontwikkeling van Techniek & Wetenschapsonderwijs. Wij hebben daarin een voorbeeldfunctie voor andere scholen. We hebben een Techniek en Wetenschaps-ruimte met vele materialen en we hebben een buitenatelier waar we ook veelvuldig met de kinderen werken.

Techniek is een vast onderdeel op het lesrooster. We werken samen met het wetenschapsknooppunt T&W Nijmegen en de lerarenopleiding PABO en School aan Zet. Tevens doen wij jaarlijks mee aan verschillende techniektoernooien en de landelijke LEGO league wedstrijd aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.


Excellentie: leerlab, stergroep

Op IKC de Tichelaar wordt passend en uitdagend onderwijs gerealiseerd cognitief getalenteerde leerlingen, waardoor de talentvolle leerlingen optimaal tot ontplooiing kunnen komen. We hebben een eigen specialist hoogbegaafdheid. Zij werkt ook wekelijks met deze kinderen in de zogenaamde STERgroep om hen extra uitdaging te bieden. Elke school van onze stichting heeft zo'n "leerlab". We zetten in op vroegtijdige signalering van de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en gebruiken daarvoor een intakevragenlijst en een digitaal signaleringsinstrument .

De talentvolle leerlingen krijgen structureel verrijkende leermiddelen aangeboden. Deze leermiddelen worden ingezet naast de gecompacte reguliere lesstof. Tevens werken we met Plannex, het digitale hulpmiddel voor structuur aan extra uitdagingen. Ook werkt stichting ATOS nauw samen met het Wetenschapsknooppunt in Nijmegen. Dit is een onderdeel van het bredere Excellentieprogramma Primair Onderwijs van OCW waarmee beoogd wordt toptalent uit te dagen. Dit leidt tot inhoudelijke activiteiten en onderwijsarrangementen voor de leerlingen. Kortom: we hebben oog voor talent op IKC de Tichelaar en dragen zorg voor het welbevinden van de meer- en hoogbegaafde leerling.
 

Bibliotheek op school: schoolwise

Onze leerlingen kunnen altijd over actuele titels beschikken. Ze kunnen die reserveren en lenen, net als in een gewone bibliotheek. De school heeft wegens het ontbreken van een bibliotheek binnen het dorp deze functie voor de Tichelaar leerlingen op zich genomen. Wij laten daarmee zien dat we het leren lezen en het plezier in lezen erg belangrijk vinden. 
 

Levend (reken)onderwijs

Binnen het ons IKC leren kinderen erg veel. Wat we belangrijk vinden is dat kinderen ook weten hoe ze het geleerde kunnen toepassen in de praktijk. Zo hebben we ook (en dat is uniek) een complete aanvullende leerlijn ontwikkeld voor het levend en toepasbaar rekenen. Kinderen gaan letterlijk aan de slag met oppervlakte maten, inhouden, verhoudingen etc. Vervolgens presenteren ze aan de groep wat ze geleerd hebben.


MuzieklessenI

In de onder- en middenbouw stamgroepen is er regelmatig aandacht voor muzikale vorming. In de groepen 7-8 wordt de muzikale vorming extra ingezet in het toewerken naar het leren bespelen van een gekozen muziekinstrument.