Groep 5-6

In alle stamgroepen willen we dat de kinderen op de eerste plaats goed in hun vel zitten. Daarom besteden we veel aandacht aan:
• je veilig voelen
• werken aan het zelfvertrouwen
• het stimuleren van de belangstelling door uitdagende activiteiten

 

Gesprek

In de groepen 5-6 begint elke dag met een korte kring. We kennen de volgende uitgebreide kringen: De kinderen bereiden deze zelf voor en presenteren deze aan de groep.
 

Werk

Alle vakken die we hieronder verstaan worden gegeven met behulp van methodes. Veel methodes worden van dag tot dag gevolgd. Ook zetten we vaak remediërende methodes in of methodes die stof aanbieden voor kinderen die meer aan kunnen.

In de middenbouw wordt gewerkt met de volgende methodes. Methodes die we standaard of ter remediëring/verrijking veelvuldig inzetten:
Uiteraard worden er nog veel meer bronnen aangeboord om verrijking of remediëring te bieden. Als u hier meer over wil weten, komt u dan gerust even langs.

We lichten hier een aantal vakken nader toe:
 

Wereldoriëntatie

In ons onderwijs werken we aan de hand van de methode Alles-in-1. De projecten van Alles-in-1 bieden in logische samenhang het gehele stof aan, met uitzondering van rekenen, gym en handschriftontwikkeling. Samen met de taallijn Alles-Apart (invoering 2017-2018) is het ook dekkend voor alle kerndoelen Nederlandse taal. Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden. Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. In de praktijk bieden we 5 projecten per jaar aan waar we met alle kinderen aan werken. Deze projecten duren steeds ongeveer 5 weken. Wilt u meer informatie over deze methode kijk dan ook op www.alles-in-1.org


Technisch lezen

Als leesmethode hebben we gekozen voor “de Leeslijn”. Deze methode gaat er net als wij van uit, dat er een groot verschil is tussen kinderen. Sommige kinderen hebben niet zo veel instructie nodig en kunnen zelfs in een enkel geval al aardig lezen als ze in groep 3 komen. Deze kinderen volgen een meer individuele en zelfstandige manier om tot een goede en snelle manier van technisch lezen te komen. Andere kinderen hebben meer steun van de leerkracht nodig. Deze kinderen worden door de leerkracht intensief geholpen bij het opdoen van met name letter- en woordkennis .
Door middel van tutorlezen of duolezen kunnen kinderen met een verschillend leesniveau elkaar stimuleren om verder te komen in het leesproces. Vanaf groep 4wordt er voor het begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip gehanteerd.


Computergebruik

Dit wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in alle vakgebieden. Iedere groep heeft eigen computers tot zijn beschikking. Ook zijn er diverse werkplekken in de school waar kinderen op computers kunnen werken. Groep 5 krijgt scholing; hoe te werken met de computer.


Expressie

Hierbij horen vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. Ook is er in elke groep een miniatelier
waarin wij het procesgericht werken willen bevorderen. De vakken komen afwisselend aan bod. We werken hier met eigen ideeën en bronnenboeken. De methode die we het meest gebruiken als bron is ‘Moet je doen’.


Viering

Ook in de middenbouw worden de verjaardagen gevierd. Verder zijn er natuurlijk de vieringen die door de hele school gehouden worden.
 

Beweging & Spel

Elke ochtend spelen de kinderen een kwartier buiten in de ochtendpauze. Eén middag per week gymmen we in sporthal Walburgen. De volgende onderdelen komen aan bod: toestellen, spel en technieken.