Onze kinderraad 2018-2019


 

Waarom hebben wij een kinderraad?

1. De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school.
Ze leren zo om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun
rechten/belangen, en te uiten wat er in hun omgaat.


2. De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

3. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.

4. De kinderen doen ervaring op met vergaderen.
Ze praten en denken mee over een onderwerp, te bemiddelen, leiding te geven,
te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.

 

Hoe functioneert onze kinderraad?

Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe samenstelling van de raad gekozen. Kinderen moeten zichzelf verkiesbaar stellen in de stamgroep en schrijven een kort verhaaltje waarin ze zichzelf aanprijzen naar de anderen. Daarna houden we een anonieme verkiezing en wordt de kandidaat met de meeste stemmen gekozen tijdens de eerste stamgroepvergadering. Dit kind zal gedurende het hele schooljaar in de kinderraad zitten.

De kinderraad vergadert gedurende het schooljaar 4 keer, maximaal een uur, tijdens schooltijd. Na iedere vakantie (herfst-kerst-voorjaar-meivakantie) zal er een vergadering plaatsvinden. De directeur coördineert/structureert de vergadering en begeleidt de uitwerking van de besluiten. De directeur zal ook de vergaderingen voorzitten. De kinderraad zal in de teamkamer vergaderen en kan belangrijke ideeën/punten ook bespreken tijdens de weekopening.

Voorafgaand aan de vergadering wordt van de leden verwacht dat ze wat voorwerk in de groep verrichten. Dit om even de peilen of er recente zaken spelen in de klas. Hiervoor zorgt iedere stamgroep dat het punt kinderraad een vast agendaonderdeel is tijdens de stamgroepvergadering. Leden van de kinderraad kunnen ook op school aangesproken worden in hun functie en maken daaruit voortkomend een aantekening voor de volgende vergadering.

In de vergadering wordt gezorgd dat:
1. Alle punten op de agenda worden afgewerkt.
2. Iedereen aan het woord komt en dat er goed geluisterd wordt naar elkaar.
3. Onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar moeten kunnen zijn.
4. Iedereen hier op school gerespecteerd wordt.
5. Er ook stukken door het team ingevoerd kunnen worden.

Tijdens de vergadering wordt er een notulen gemaakt. Hierin staan belangrijke afspraken/ideeën. Dit alles zal in de kinderraadmap bewaard worden en kan door iedereen worden ingezien.
Tijdens elke vergadering wordt vastgelegd wie wat doet voor de volgende keer, bijv: kopiëren, notulen maken ofwel een voorzitter kiezen, vooroverleg over de vergadering en of de besluiten die genomen zijn.

Vervolgens is het de bedoeling dat de leden de resultaten weer terugkoppelen naar hun eigen stamgroep en de meningen polsen. Hiervoor wordt de stamgroepvergadering gebruikt. De directeur zal zorgen dat er tijdens een teamvergadering verslag gedaan wordt van de besluiten/ideeën.

De voorstellen die de kinderraad doet worden, wanneer nodig, naar het MT teruggekoppeld en vormen een terugkerend agendapunt van het teamoverleg. De voorstellen zullen over het algemeen gaan over voorzieningen binnen de school, (toiletten, fietsenstalling, gezellig maken van de school, schoolplein, speelgedrag kinderen etc.) waarbij de oplossing natuurlijk ook financieel haalbaar moet zijn. Over kinderen/stamgroepleiders wordt in de kinderraad niet gesproken.

De kinderraad kan activiteiten organiseren, bijv. voor de gezelligheid, een goed doel of om geld op te halen voor de school.
De  kinderraad kan ook met oplossingen aankomen rond thema’s die op dat moment spelen. Zoals bijvoorbeeld pestgedrag, de pauzes, het trakteren bij een verjaardag , etc. Of meedenken over regels binnen de school zoals het geven van beloningen en sancties, het gebruik van de computers, etc.

De kinderraad krijgt een eigen fotolijst. Hierop is te zien welke kinderen er tijdens het schooljaar in de kinderraad zitten. Zo zijn ze goed herkenbaar zijn voor iedereen. De notulen hangen in een mapje onder het bord, zodat ze voor iedereen te bekijken zijn.